Çevre Politikamız

Gıda sektöründe faaliyet gösteren Karimex Hazelnut Ind. Co. dünyanın birçok noktasındaki müşterilerine en doğal lezzeti, en sağlıklı, en hijyenik koşullarda ulaştırabilmek için gıda standartları ve gıda güvenliği koşullarını harfiyen yerine getirerek üretim yapmaktadır. Kuruluş olarak; müşteriler, tedarikçiler, çalışanlar, resmi kurumlar, komşular, toplum ve çevre dikkate alınarak süreçler planlanmıştır.

Sistem tasarımında; müşterilerin tatmini, çalışanların sağlığı, güvenliği ve katılımı, çevre duyarlılığı, tedarikçi ilişkileri, rekabetçiliğin sürdürülebilmesi, verimliliğin sağlanması hedeflenmiştir.

Kuruluş değerlerimiz arasında yer alan insana, çevreye ve tüm canlılara saygılı olma ilkesi doğrultusunda;

  • Çevre faaliyetlerinde sürekli iyileştirme ve gelişmeyi sağlayacak çalışmalar yapmayı,
  • Çalışanlarımızda çevre bilincini artırmak, çevreye karşı sorumluluk bilincini oluşturmak ve duyarlılıklarını artırmak için eğitimler düzenlemeyi,
  • Atıkları kaynağında azaltmayı, mümkün mertebede geri kazanılmasını sağlamayı, geri kazanımı olmayan atıkları çevreye zarar vermeden bertaraf etmeyi veya ettirmeyi,
  • Faaliyetlerimiz sonucu oluşan hava, su ve toprak kirliliğini en aza indirerek, çevre kirliliğini önlemeyi,
  • Faaliyetimiz sonucu oluşan emisyonların çevre mevzuatında belirtilen standartlara uygun bir şekilde çevreye salınımını, atık suların çevre mevzuatında belirtilen standartlara uygun bir şekilde deşarjını sağlamayı,
  • Çevre üzerindeki olası etkileri kontrol altında tutmak ve en aza indirmek için uygun teknoloji kullanmayı,
  • Çevresel kirliliği önlemek amacıyla, yasal, uluslararası mevzuatlar ve müşteri gerekliliklerini takip etmeyi ve bunlara uyum sağlayarak çevre performansını sürekli iyileştirmeyi, tüm kamuoyuna ilan edeceğini,
  • Yükümlü olduğu yürürlükteki mevzuat şartlarını yerine getirmeyi taahhüt eder.


Kalite, Çevre, Sosyal Uygunluklar, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikaları; broşür, panolar, eğitimler ve toplantılar yardımıyla tüm çalışanlara ve ilgililere duyurulur.

Firmamız şeffaflık politikası çerçevesinde çevresel etkilerini, uygulamalarını, sağlık ve güvenlik olaylarını dış çevrelerle paylaşmayı benimsemiştir. Bu çerçevede prosedür doğrultusunda gerekli yollar takip edilir. İlgili açıklamaları yapmak/yaptırmak Sosyal Uygunluk Sorumlusunun yetki ve sorumluluğundadır. Dış çevreden/tüm paydaşlardan gelen şikâyetler, talepler Sosyal Uygunluk Sorumlusunun bilgisi dâhilinde Kalite Yönetim Temsilcisi tarafından kayıt altına alınır ve gerekleri yerine getirilir.