Etik İlkelerimiz

1. Dürüstlük
Şirket dışı ve şirket içi tüm ilişki ve süreçlerde dürüstlük prensibi esastır.

2. Gizlilik
Çalışan, yaptığı görevle ilgili olsun veya olmasın, işi ve Şirket’i ile ilgili olarak öğrendiği bilgi ve sırları saklamak zorundadır. Öğrendiği sırları, bilgileri veya bunlara ilişkin belgeleri yetkili olmayan kişilere veya makamlara veremez veya açıklayamaz. Bu yükümlülük Şirket ile ilişkisinin sona ermesinde de devam eder.

3. Sorumluluklarımız
Şirket, müşterilerine, çalışanlarına, pay sahiplerine, tedarikçi ve iş ortaklarına, rakiplerine, çevreye ve topluma karşı aşağıda sıralanan sorumlulukları yerine getirmeye azami özeni gösterir.

3.1 Yasalara ve Mevzuata Uyum Sorumluluğu
Şirket her türlü faaliyetinde gerek yurtiçinde ve gerekse yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin yasalarına ve mevzuatına uygun hareket eder. Bu faaliyetlere ilişkin bilgi, belge ve kayıtlar düzenli ve eksiksiz olarak tutulur ve muhafaza edilir. Şirket tarafından kamuoyuna açıklanacak ve yetkili mercilere sunulacak her türlü rapor, sunum, mali tablo ve dipnotlar yasalara, mevzuata ve Şirket içi düzenlemelere uygun olarak azami titizlikle doğru ve şeffaf olarak hazırlanır. Şirketimiz aşağıda belirttiğimiz yasal şartlara uymaktadır.

1. Çocuk işçiliği (18 yaşın altında) yasaktır.
2. İş sağlığı ve güvenliği şartlarına uyulmaktadır.
3. Çalışma saatleri mevzuata uygundur (Haftalık 45 saat).
4. Zorla çalıştırma, esaret, sözleşme ya da istem dışı çalışma yoktur.
5. Maaş adil ve asgari yasal gerekliliklerin belirlediği ölçüdedir. Disiplin önlemi olarak ücret kesintilerine izin verilmez.
6. Hiçbir ayrımcılık uygulanmaz.
7. Rüşvet, yolsuzluk, şantaj ya da zorbalığa izin verilmemektedir.
8. Çevre korunur.


3.2 Görevde Özen Sorumluluğu
Çalışan, iş sözleşmesi ile üstlendiği işleri özenle yerine getirmekle yükümlüdür. İşinin gerektirdiği yetkinlikleri kazanmak/geliştirmek, gerekli bilgiyi edinmek için girişimde bulunmakla yükümlüdür. Kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucu Şirket’e verdiği zararlardan sorumludur. Çalışan, kendisine verilen işlerin gereğine göre astlarına dağıtılıp zamanında sonuçlandırılmasından, üst yöneticisi tarafından verilen talimatların en iyi şekilde yerine getirilmesinden sorumludur. Her çalışan Şirket’i temsil ettiği bilinciyle, Şirket’in itibarını üçüncü şahıslara karşı korumakla yükümlüdür. Şirket’i zor duruma düşürecek davranış ve eylemlerden uzak durmakla yükümlüdür. Her çalışan bağlantıda bulunduğu diğer çalışanlar ile iş ortakları ve paydaşlarla ilişkilerini iş ahlakı ve etik kurallara bağlı olarak yönetmekle yükümlüdür. Hiçbir çalışan, işiyle ilintili olarak üçüncü şahıs ya da kurumlardan yarar sağlayamaz, özel iş ilişkisine giremez, ödeme talep edemez ya da yapamaz. Ayrıca hiçbir çalışan Şirket’i ile ilgili kural, uygulama ve işleyiş gibi hususlarda firma dışı kimselere bilgi, sır veremez.

3.3 Çevreye ve Topluma Karşı Sorumluluk
Şirketin, faaliyetlerini gerçekleştirirken toplumsal yarar ve çevre bilinciyle hareket eder, çevresel bilinç konusunda yüksek standartlar uygulamayı hedeflemiştir. Çalışanların, müşterilerin ve faaliyet gösterdiği bölgede yaşayanların sağlığına ve haklarına zarar verebilecek çevresel kural ihlallerinden kaçınılır. Faaliyet gösterilen tüm iş alanlarında çalışmalarının çevre üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirecek şekilde hareket edilir ve çevre kirliliğini önleyici tedbirleri alınır. Doğal kaynakların tüketimi asgari düzeyde tutulur. Topluma olan sorumluluklar çerçevesinde eğitime ve hayır işlerine yönelik faaliyetlere, çevre bilinci ve toplumsal bilinci artırmaya yönelik çalışmalara, kamu yararına olan aktivitelere, kültürel ve sosyal sorumluluk projelerine destek verilir. Şirket, yurtdışında faaliyet gösterdiği ülkelerin gelenek ve kültürlerine duyarlı davranır, toplum yapısına uyum gösterir ve sosyal çevre üzerinde olumsuz etki yapabilecek unsurlardan kaçınır. Faaliyetlerine doğal çevre olduğu kadar, arkeolojik, tarihi, mimari ve kültürel eserleri korumaya yönelik tüm önlemleri alır.

3.4 Pay Sahiplerine Karşı Sorumluluk
Şirket faaliyetlerinde firma değerinin arttırılması hedeflenir. Kârlılık ve risk yönetimi arasında optimum bir denge kurmaya özen gösterilir. Şirket faaliyetleri; şeffaflık, hesap verebilirlik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ilkeleri çerçevesinde yürütülür, bu hususları dikkate alınarak, yasalar ve mevzuat çerçevesinde ortakları bilgilendirme sorumluluğu yerine getirilir. Şirket kaynakları verimli ve etkin kullanılır, israftan kaçınılır. Kısa vadeli hedefler ile uzun vadeli başarı arasındaki denge gözetilir.

3.5 İşyeri İlke ve Kurallarına Uyma Sorumluluğu
Çalışan, işyerinin; yönetimi, uyumu, disiplini, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili olarak koyduğu kurallara, bunlar ile ilgili olarak yayınlanan talimat, yönetmelik ve prosedürlere uymakla yükümlüdür.

3.6 Davranış ve İlişkilerde Özen Gösterme Sorumluluğu
Çalışan, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlar, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenleri belgeleriyle birlikte Yönetim’e bildirmekle yükümlüdürler. Çalışanlar iş yeri dışında mesai saatleri içerisinde şirketi temsil ettikleri için giyim ve temizliklerine özen göstermek durumundadırlar.

3.7 Şirket Menfaatlerini Gözetme Sorumluluğu
Çalışan, Şirket’in yürüttüğü işi ve işyeriyle ilgili çıkarlarını korumak ve bu menfaatlere zarar verici her türlü davranıştan kaçınmakla yükümlüdür. Çalışan, Şirket olanaklarını kişisel çıkarları için kullanamaz.

3.8 Rakiplerimize Karşı Sorumluluk
Şirket, faaliyet gösterdiği sektörlerin gelişmesi, sektörde faaliyet gösteren tüm şirketlerle beraber ortak menfaatlerin gözetilmesi ve sektöre olan güvenin sürekliliğinin devamı konusunda titiz davranır. Rakiplere karşı haksız rekabetten kaçınır, adil rekabet koşulları gözetilerek etik kurallar çerçevesinde hareket edilir.

3.9 Kişisel Bilgi ve Değişiklikleri Bildirme Sorumluluğu
Çalışan, ailevi, medeni ve adres durumundaki her türlü değişiklikler ile sözleşmeler ve/veya yönetmeliklerde düzenlenen haklar ve yükümlülükler yönünden esas alınan kişisel, ailevi veya yakınları ile ilgili bilgileri ve bunların dayanakları olan belgeleri, İnsan Kaynakları Müdürlüğü’ne zamanında bildirmek ve teslim etmekle yükümlüdür.

4. Başka İşte Çalışma Yasağı
Çalışan, şirket tarafından izin verilmeksizin resmi ve özel, devamlı veya geçici, ücretli veya ücretsiz bir görev kabul edemez, ticaretle uğraşamaz.

5. Müşteri Odaklılığı
Kuruluşumuz, müşteri memnuniyetini sürekli kılmak için müşteri odaklı çalışmalara her zaman önem vermekte ve çalışmalarını bu yönde sürdürmektedir. Müşteriye kuruluşumuzun yaşama nedeni olarak bakılmakta, her eleştirinin, kuruluşumuzun gelişimini sağladığı ve hedeflere ulaşmada bir ışık olduğu kabul edilmektedir. Bu nedenle müşteriden gelen her türlü menfi veya müspet eleştiri önemle dikkate alınarak değerlendirilir. Ayrıca müşterinin beklentilerinin tam olarak karşılanmasına yönelik memnuniyetin artırılması için geri besleme oluşturur. Çalışanlarda müşteri odaklılık bilincine yönelik çalışmalar yapılır. Müşterinin istediği ürünün kalitesi hakkında bilgiler verilerek müşterinin ne beklediği konusunda çalışanlar bilgilendirilir.

6. Çıkar Çatışması Durumları
Çalışanın iş ile ilgili tüm çalışmalarında Şirket’in çıkarlarını ön planda tutması esastır. Aşağıdaki durumlar çıkar çatışması yaratan durumlar olarak kabul edilir:

Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin, Şirket ile ticari ilişkide bulunması,
Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin, rakip şirketlerde mülkiyet ve çıkar ilişkisinin olması,
Çalışanın ailesi ya da üçüncü dereceye kadar akrabalık ilişkisi olan kişilerin çalıştığı şirketlere iş vermesi,
Çalışanın iş yaptığı firmalardan borç alması, ticari ilişkide olması

7. Çıkar Çatışması
Bireysel çıkarlar ile şirket veya ilişkili kişi ve şirketin çıkarlarının çatışabileceği durumlar gözetilir ve önlenir. Şirket çalışanları görevlerini yerine getirirken, kurumun öz çıkarlarını her şeyden üstün tutar, şirket kaynaklarını veya itibarını kullanarak şahsına ya da yakınlarına çıkar sağlamak anlamına gelebilecek her türlü eylem ve davranıştan kaçınır. Şirket çalışanları; şirketin kaynaklarını kötüye kullanmamaya, şirketin adını ve saygınlığını korumaya azami özeni gösterir.

8. Çıkar Çatışması Durumları
Öngörülebilen olası çıkar çatışması durumları ve kuruluş yönetimi tarafından tanımlanan durumlar çalışanlarla paylaşılır ve Şirket yönetimi gerekli önlemleri alır. Şirket yönetici ve çalışanları gözlemledikleri çıkar çatışması durumlarını yönetime bildirmekle yükümlüdürler. Böyle bir durumun ortaya çıkmasından sonra Yönetim Kurul8u konuyu değerlendirerek gerekli çalışmaları yapar

9. Davranış ve İlişkilerde Özen Gösterme Sorumluluğu
Çalışan, işyerinde iş arkadaşları ve yöneticileri ile uyumlu çalışmak, işyeri ile ilişkisi olan özel veya resmi kişi ve kuruluşlarla iyi ve insani ilişkiler kurmak, işini dürüst ve süratle yerine getirmek zorundadır. Çalışanlar, iş ahlakı ilkelerine aykırı hareket edenleri belgeleriyle birlikte Yönetim’e bildirmekle yükümlüdürler. Her çalışan Karimex’ in bir mensubu olduğu bilinciyle; iş dışındakini ortamlarda özellikle mesai saatleri içerisinde davranışları ile örnek olmalı ve insani ilişkilerine özen göstermelidir.